Ilyushin IL-76TD RA-76464 (cn. 0023437090) SXF November 12th. 2003 (photo by Frank Meissner)

...landete überraschend auf einem Frachtflug der Atlant Soyuz.

...arrived suprisingly on a cargo flight of Atlant Soyuz.